Internetveikala noteikumi

Distances līgums

Tipveida noteikumi, noslēdzot pirkšanas-pārdošanas līgumu, pasūtot preci interneta veikalā www.trīssaujas.lv

1. Noteikumu – līguma darbība

Šie pasūtīšanas noteikumi darbojas attiecībā uz mājaslapā www.trīssaujas.lv esošajā interneta veikalā latviešu valodā pasūtīto preču pirkšanas-pārdošanas līgumiem (turpmāk tekstā vienskaitlī – «Līgums»), kuri tiek noslēgti Latvijā starp SIA “TRĪS SAUJAS”, vienotais reģistrācijas Nr. LV54102022401, (turpmāk tekstā – «Pārdevējs») un fizisku personu (turpmāk tekstā – «Pircējs»), kura izdara pasūtījumu (turpmāk tekstā – «Pasūtījums»), šo noteikumu darbības periodā.

Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusējā kārtībā mainīt pasūtīšanas noteikumus. Mainītie pasūtīšanas noteikumi darbojas tikai attiecībā uz Pasūtījumiem, kuri iesniegti pēc pasūtīšanas noteikumu izmaiņām.

Šī pasūtīšanas noteikumu redakcija ir spēkā Pasūtījumiem interneta veikalā no 05.04.2022.

2. Līguma noslēgšana un līguma stāšanās spēkā

Pircēja Pasūtījums tiek uzskatīts par ierosinājumu noslēgt Līgumu. Pārdevējam nav pienākums Pircējam atsevišķi ziņot par savu piekrišanu.

No brīža, kad Pārdevējs sāk pasūtījuma izpildi, tiek uzskatīts, ka Pārdevējs piekrīt Pasūtījumam.

Pasūtījums zaudē spēku, ja pagājušas 2 nedēļas no brīža, kad Pārdevējs par to uzzinājis, bet pircējs nav veicis apmaksu.

Pēc Pasūtījuma veikšanas interneta veikalā, Pircējam ir pienākums paziņot savu vārdu un uzvārdu, elektroniskā pasta adresi, tālruņa numuru un piegādes adresi vai piegādes veidu, pēc tam Pircējam tiek nosūtīta automātisks elektronisks Pasūtījuma apstiprinājums.

Pasūtījuma apstiprinājumam ir tikai informatīva nozīme, tas neapstiprina Pārdevēja piekrišanu Pasūtījumam ar mērķi noslēgt Līgumu.

Pircējam ir pienākums norādīt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju: e-pastu un tālruņa numuru.

Ja Pircējs ir norādījis nepareizu tālruņa numuru vai e-pastu, kas liedz Pārdevējam vai Pasūtījuma piegādātājam sazināties ar Pircēju, Pārdevējam nav pienākums meklēt Pircēju, kā arī atmaksāt Pircējam veikto Pasūtījuma apmaksu.

Pārdevējs piekrīt noslēgt Līgumu tikai ar pilngadīgu personu, kuras tiesībspēja un rīcībspēja nav ierobežota.

Pārdevējs saglabā Pircēju pasūtījumus savā elektroniskā datubāzē.

Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu komplektēšanu Pārdevējs veic darba dienās no plkst. 09:00 līdz 17:00. Sestdienās, svētdienās un svētku dienās Pasūtījumu komplektēšana netiek veikta.

Pārdevējam ir tiesības uzsākt Pasūtījuma izpildi tikai tad, ja ir saņemta samaksa par Pasūtījumu Pārdevēja bankas kontā vai kādā citā maksājumu sistēmā.

3. Pircēja tiesības atteikties no Līguma un atdot atpakaļ preci

14 dienu laikā no Pasūtījuma saņemšanas Pircējam ir tiesības atteikties no pirkšanas-pārdošanas līguma, kas noslēgts uz Pasūtījuma pamata, nepaskaidrojot atteikšanās cēloni.

Lai atteiktos no Līguma, Pircējam jāaizpilda preces atdošanas veidlapa. Prece jāatdod Pārdevējam oriģinālajā iesaiņojumā, ja tāds ir, ar visiem marķējumiem un par saviem līdzekļiem jānogādā preces izsūtīšanas vietā – Limbažu novads, Limbaži, Jaunā iela 18, LV-4001 vai Limbažu novads, Aloja, Priesteri-1, LV-4064.

Par Pircēja atteikšanos tiek uzskatīta arī savlaicīga preces atdošana bez preces atdošanas veidlapas.

Gadījumā, ja preces tiek atsūtītas atpakaļ sabojātas, lietotas vai nekārtīgas, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt kompensāciju no Pircēja saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. (Noteikumi par distances līgumu, III daļas, 19.punkts).

Naudu par atdoto preci Pārdevējs pārskaitīs uz Pasūtītāja norādīto kontu 30 dienu laikā no preces aizsūtīšanas atpakaļ.

Pārdevēja piegādes izdevumi netiek kompensēti, tie jāsedz Pircējam.

Nevar atdot:

  • preci, kas ir nepārprotami individualizēta;
  • preci, kas izgatavota pēc patērētāja norādījumiem, atsaucoties uz Atteikuma tiesību izņēmumiem(MK noteik. Nr.255 22.p.)

Pircējam ir pienākums pārbaudīt pirms Pasūtījuma nosūtīšanas atpakaļ, lai visas daļas tiktu pievienotas (arī lietošanas instrukcija, noņemamas detaļas, preču pavadzīme, kā arī kurjera piegādes dokumenti, ja tādi tiek izsniegti).

Pārdevējs atbild par visiem preču trūkumiem saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Pasūtījuma pavadzīmi obligāti jāsaglabā, jo tas ir dokuments, kas apstiprina pirkumu un garantija ir spēkā tikai tad, ja ir saglabājies rēķins-pavadzīme.

Defektu esamības gadījumā Pircējam ir tiesības pieprasīt preces bezmaksas remontu vai Pasūtījuma apmaiņu.

Pārdevējs neatbild par defektiem, kuri radušies pēc preces nodošanas Pircējam, kā arī par defektiem, kuru cēlonis ir preces nepareiza lietošana vai parasts nolietojums.

4. Pārdevēja tiesības atteikties no līguma

Pārdevējam ir tiesības atteikties no pirkšanas-pārdošanas līguma, kurš noslēgts uz Pasūtījuma pamata, ja Pasūtījuma piegāde nav iespējama, tai skaitā, ja Pārdevējam ir beigušies attiecīgās preces krājumi.

Pārdevējam par šādu gadījumu pie pirmās iespējas jāpaziņo pa tālruni, elektronisko pastu vai pastu. Tādā gadījumā Pircēja samaksāto priekšapmaksu Pārdevējs atmaksā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā, uz Pircēja bankas kontu vai maksājuma sistēmu, no kuras Pircējs ir veicis norēķinus ar Pārdevēju.

5. Preces cena, piegādes pakalpojumu vērtība

Interneta veikalā www.trīssaujas.lv cenas norādītas eiro un ietver sevī spēkā esošo pievienotās vērtības nodokli, ja Pārdevējam uz rēķina izrakstīšanas dienu ir aktīvs pievienotās vērtības nodokļa maksātāja statuss.

Pārdevējam ir tiesības precizēt cenas, ja tiek mainīta pievienotās vērtības nodokļa apmērs.

Pasūtījums tiek nogādātas Pircējam ar kurjeru – transporta kompānijas starpniecību.

Neatkarīgi no faktiski piegādājamā Pasūtījuma apjoma, preču vērtībai tiek pieskaitīta vienreizēja maksa par piegādes (kurjera) pakalpojumiem, kurā iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.

Maksa par piegādi Latvijas teritorijā saskaņā ar DPD izcenojumiem. 

Piegādes maksa ārpus Latvijas teritorijas var atšķirties.

Piegādes maksas aktuālie tarifi ir norādīti interneta veikala www.trīssaujas.lv apmaksas sistēmā veicot pasūtījumu noformēšanu.

Par piegādes pakalpojumiem jāmaksā vienlaicīgi ar Pasūtījuma apmaksu.

6. Pasūtījuma izpildes laiks 

Pēc pasūtījuma apmaksas saņemšanas bankas norēķinu kontā prece tiek piegādāta 5 līdz 10 darba dienu laikā bez maksas visā Latvijas teritorijā.

Vidējais Pasūtījuma izpildes termiņš ir 1-30 darba diena Latvijas teritorijā , taču Pārdevējs patur tiesības Preci piegādāt 4 kalendāro nedēļu laikā, jo piegādes termiņi var mainīties atkarībā no Pārdevēja īpašajiem noteikumiem un/vai Pasūtījuma pieejamības Pārdevēja noliktavā un pasūtījuma sarežģītības.

Ja Pasūtījums tiek speciāli izgatavots vai arī konkrētās preces Pasūtījuma izdarīšanas mirklī nav Pārdevēja noliktavā, Pasūtījuma izpildes termiņš ir līdz 60 kalendārajām dienām.

7. Pasūtījuma izpildes vieta

Preces visā Latvijas teritorijā piegādā SIA DPD Latvija

Pasūtījumu ir iespējams saņemt kādā no uzņēmuma filiālēm.

 

8. Pasūtījuma apmaksa

Pircējs veic Pasūtījuma apmaksu, kā arī piegādes izdevumus, uzreiz pēc pirkuma apstiprināšanas, izmantojot tiešo bankas pārskaitījumu, VISA vai MasterCard debetkarti/kredītkarti, vai izmantojot reģistrētu kontu PayPal.

Pircējs var veikt arī pārskaitījumu uz Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Trīs saujas” konta numuru, kas būs norādīts Pirkuma apstiprinājumā – rēķinā.

Preces piegāde tiek organizēta, kad Pārdevējam ir iespējams pārliecināties par samaksas saņemšanu.

9. Atbildība/ garantija

Pārdevējs atbild tikai par zaudējumiem, ko radījusi tīša darbība vai rupja nolaidība. Pārdevējs neatbild par iespējamām iespiedkļūdām.

10. Personas datu uzkrāšana un izmantošana

Pārdevējam ir tiesības uzkrāt un apstrādāt personas datus, kurus Pircējs paziņojis Pārdevējam, un nepieciešamības gadījumā nodot tos trešajai personai Pasūtījuma izpildei, datu apstrādei vai analīzei un savas saimnieciskās darbībai plānošanai.

Pircējam ir tiesības jebkurā laikā aizliegt savu datu uzkrāšanu un izmantošanu, izņemot gadījumus, ja tas ir nepieciešams no līguma izrietošas prasības piedzīšanai vai Līguma izpildei.

11. Atteikšanās no pasūtījuma izpildes

Pārdevējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma izpildes, ja Pircējs 12 mēnešu laikā 3 vai vairāk reizes pasūtīto preci atdod (nosūta) atpakaļ.

12. Noslēguma noteikumi

Uz šiem noteikumiem un pirkšanas-pārdošanas Līgumu, kurš noslēgti preču pirkšanai Pārdevēja interneta veikalā, attiecas Latvijas tiesības.

Doto noteikumu jebkura panta spēkā neesamība neiespaido pārējo noteikumu vai pirkšanas-pārdošanas līguma derīgumu.

Pārdevēja dati:
SIA “TRĪS SAUJAS”
Reģistrācijas Nr.: 54102022401

PVN Nr. LV54102022401
Konta Nr. LV41PARX0020414330001
Juridiskā adrese: Jaunā iela 18-1, Limbaži, LV-4001
Tālrunis: +371
E-pasts: triissaujas@inbox.lv